FARBA DO MALOWANIA POSADZEK

FP-TOP Farba do malowania posadzek

FP TOP - FP-TOP Farba do malowania posadzek

Charakterystyka

FP-TOP Farba do malowania posadzek stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy rozpuszczalnikowej z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających oraz rozcieńczalników organicznych. Posiada wysoką odporność na stałe działanie wody, detergentów oraz czynników atmosferycznych. Farba jest również odporna na krótkotrwałe działanie olejów, smarów oraz rozcieńczonych kwasów i zasad. Powłoka malarska charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i wysoką odpornością na ścieranie.

Kup teraz na allegro

ZNAJDŹ SWÓJ WYMARZONY KOLOR

FP Top farba posadzkowa - FP-TOP Farba do malowania posadzek

*wyświetlany kolor uzależniony jest od parametrów monitora.

Farba idealnie nadaje się do dekoracyjno–ochronnego malowania posadzek na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń oraz do wykonywania wszelkiego rodzaju poziomego znakowania na parkingach, placach, podjazdach, halach produkcyjnych oraz magazynowych

Dostępne kolory:

według kolorystyki RAL
wg uzgodnień z Klientem

Dostępne pojemności:

Bez nazwy 1 - FP-TOP Farba do malowania posadzek

Opakowania: 1l – 12 szt. /
pozostałe pojemności już od 1szt.

Wygląd ciecz, barwa różna
Zapach: charakterystyczny dla węglowodorów
Próg zapachu: brak dostępnych danych
pH (dla roztworu 10% w H2O): nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepnięcia: brak dostępnych danych
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu: ok. 29°C
Szybkość parowania: brak dostępnych danych
Palność:brak dostępnych danych
Górna granica wybuchowości:8 % [V/V]
Dolna granica wybuchowości:1% [V/V]
Prężność par:brak dostępnych danych
Gęstość par:brak dostępnych danych
Gęstość względna:≤ 1,6[g/cm3]
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w węglowodorach aromatycznych
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:brak dostępnych danych
Temperatura samozapłonu:powyżej 400 °C
Temperatura rozkładu:brak dostępnych danych
Lepkość umowna(czas wypływu mierzona kubkiem Forda 4 mm)80–140[s]
Właściwości wybuchowe:brak dostępnych danych
Właściwości utleniające:brak dostępnych danych

Podłoże przed malowaniem powinno być odpowiednio przygotowane tj.: suche, odtłuszczone, odpylone, odkurzone oraz pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych. Usunąć zarówno luźne elementy jak i złuszczenia starej powłoki oraz inne zanieczyszczenia mogące ograniczyć przyczepność farby.

Farba może być nakładany pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź hydrodynamicznego. Przy jednokrotnym malowaniu, bez rozcieńczania, uzyskuje się grubość warstwy na sucho około 40 –60 m.

Przykładowe wykorzystanie farby