biuro@sidcoatings.pl
+ 48 32 748 30 32

ANVI-AKRYL Farba do podłoży betonowych i ceramicznych

SiD Coating's > Farba do podłoży betonowych i ceramicznych > ANVI-AKRYL Farba do podłoży betonowych i ceramicznych

Charakterystyka

ANVI-AKRYL jest to farba na bazie żywicy akrylowo – silikonowej, wodorozcieńczalna, z której naniesiona powłoka lakierowa charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na warunki atmosferyczne, wysoką odpornością mechaniczną, doskonałą przyczepnością do podłoża.

Zastosowanie: ANVI-AKRYL znajduje zastosowanie do ochronnego i dekoracyjnego zabezpieczania podłoży murowanych, gipsowych, tynkowych itp. Stosuje się do wymalowań zewnętrznych np. ogrodzeń, fasad budynków, tarasów, balkonów oraz do wymalowani wewnętrznych np. konstrukcji murowanych w halach produkcyjnych, magazynowych, garażach itp.

Dostępne kolory

według kolorystyki RAL
wg uzgodnień z Klientem

Dostępne Pojemności

Opakowania: 1l – 12 szt. /
pozostałe pojemności już od 1szt.

Znajdź swój wymarzony kolor.

*wyświetlany kolor uzależniony jest od parametrów monitora.

Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm, % (m/m), nie więcej niż: 0,2

Gęstość w 20 °C, najwyżej [g/cm3]: 1,4

Czas schnięcia powłoki w temp. 20°C ±  2°C i wilgotności względnej powietrza (65±5) %, stopień 5, h, nie więcej niż: 3

Zdolność rozcieńczania wodą: zupełna

Przydatność do nanoszenia pędzlem: przydatna

Próba na ściekanie z powierzchni pionowych: nie ścieka

Wygląd i barwa powłoki: powłoka bez widocznych obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń; barwa zgodna ze wzorcem

Przyczepność do podłoża betonowego, najwyżej, [stopień]: 1

Okres gwarancji od daty produkcji, [miesięcy]: 12

Tynki cementowe, cementowo – wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, powierzchnie murowane, a także z cegieł, bloczków, pustaków i innych materiałów ceramicznych lub wapienno – piaskowych. Farbę należy nanosić dwukrotnie. W celu zwiększenia penetracji farby w podłoże, pierwsze malowanie (gruntowanie) należy wykonać farbą rozcieńczoną w stosunku 2:1 (2 części farby, 1 część wody). W przypadku pierwszego malowania impregnatem akrylowym ANVI-AKRYL wystarczy nałożyć jedną warstwę farby uzyskując wymagany efekt ochronny i dekoracyjny.

Anvi-akryl może być nakładany pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź natryskiem hydrodynamicznym.

Wygląd ciecz, barwa różna
Zapach: charakterystyczny
Próg zapachu: brak dostępnych danych
pH (dla roztworu 10% w H2O): 8-9,5
Temperatura topnienia/krzepnięcia: brak dostępnych danych
Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: brak dostępnych danych Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Szybkość parowania: brak dostępnych danych
Palność: produkt niepalny
Górna granica wybuchowości: brak dostępnych danych
Dolna granica wybuchowości: brak dostępnych danych
Prężność par: brak dostępnych danych
Gęstość par: brak dostępnych danych
Gęstość względna:≤ 1,4[g/cm3]
Rozpuszczalność w wodzie: rozcieńcza się
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: brak dostępnych danych
Temperatura samozapłonu:nie dotyczy
Temperatura rozkładu: brak dostępnych danych
Lepkość umowna(czas wypływu mierzona kubkiem Forda 4 mm) nie dotyczy
Właściwości wybuchowe: brak dostępnych danych
Właściwości utleniające: brak dostępnych danych

Przykładowe wykorzystanie farby